FANDOM


Thunder King, the Lightningstrike Kaiju
(らい)(げき)(かい)(じゅう)サンダー・ザ・キング
ThunderKingtheLightningstrikeKaiju-MP17-EN-R-1E
 Tên Việt Lôi Thần, Lạc Diệt Thú Giáng Lôi
 Tên Nhật (Kana)
らい
げき
かい
じゅうサンダー・ザ・キング
 Tên Nhật (Chuẩn)
らい
げき
かい
じゅう
サンダー・ザ・キング
 Tên Nhật (rōmaji) Raigeki Kaijū Sandā za Kingu
 Tên Nhật (Dịch) Thunder the King, the Lightningstrike Kaiju
 Tên Hàn 뇌격파괴수 썬더 더 킹
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 2100
 Mã số 48770333
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.