FANDOM


Thunder Dragon
  • Nhật: サンダー・ドラゴン
  • Romaji: Sandā Doragon
  • Việt: Lôi Long
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
Bạn có thể vứt bỏ lá này; thêm lên đến 2 "Thunder Dragon" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn.
CÔNG / 1600   THỦ / 1500
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Thunder Dragon Discard this card from your hand to the Graveyard to add up to 2 "Thunder Dragon" cards from your Deck to your hand. Then shuffle your deck. You can only use this effect during your Main Phase.

Hình ảnh khác