FANDOM


Threshold Borg
スレッショルド・ボーグ
ThresholdBorg-ST19-JP-OP
 Tên Việt Trụ Trì Cơ Máy
 Tên Nhật スレッショルド・ボーグ
 Tên Nhật (rōmaji) Suresshorudo Bōgu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2000
 Mã số 31944175
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.