FANDOM


Three Strikes Barrier
  • Nhật: スリーストライク・バリア
  • Romaji: Surīsutoraiku Baria
  • Việt: Lá Chắn Tam-Kích
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Loại Hiệu ứng

Nếu đối thủ điều khiển chính xác 3 lá bài: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
Lượt này, các quái thú bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu.
● Lượt này, bạn không nhận thiệt hại chiến đấu.
● Lượt này, mỗi lần một quái thú bạn điều khiển gây thiệt hại chiến đấu cho đối thủ, tăng Điểm Gốc bằng với thiệt hại chiến đấu đã gây ra.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Three Strikes Barrier If your opponent controls exactly 3 cards: Activate 1 of these effects;
● This turn, monsters you control cannot be destroyed by battle.
● This turn, you take no battle damage.
● This turn, each time a monster you control inflicts battle damage to your opponent, gain LP equal to the battle damage inflicted.
Nhật スリーストライク・バリア ①:相手フィールドのカードが3枚のみの場合、以下の効果から1つを選択して発動できる。
●このターン、自分のモンスターは戦闘では破壊されない。
●このターン、自分が受ける戦闘ダメージは0になる。
●このターン、自分のモンスターが相手に戦闘ダメージを与える度に、その数値分だけ自分のLPを回復する。
Surīsutoraiku Baria

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.