Thousand Knives
千本(サウザンド)ナイフ
ThousandKnives-LDK2-EN-C-1E.png
 Tên Việt Ngàn Dao
 Tên Nhật (Kana)
千本
サウザンドナイフ
 Tên Nhật (Chuẩn) 千本
サウザンド
ナイフ
 Tên Nhật (rōmaji) Sauzando Naifu
 Tên Nhật (Dịch) Thousand Knife
 Tên Hàn 사우전드 나이프
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 63391643
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.