FANDOM


Thousand-Eyes Restrict
サウザンド・アイズ・サクリファイス
ThousandEyesRestrict-DPRP-EN-R-1E
 Tên Việt Nghìn Mắt Tà Thú
 Tên Nhật サウザンド・アイズ・サクリファイス
 Tên Nhật (rōmaji) Sauzando Aizu Sakurifaisu
 Tên Nhật (Dịch) Thousand-Eyes Sacrifice
 Tên Hàn 사우전드 아이즈 새크리파이스
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 63519819
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Thousand-Eyes Restrict
サウザンド・アイズ・サクリファイス
 Tên Nhật サウザンド・アイズ・サクリファイス
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 63519819
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.