Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Thiệt hại hiệu ứng

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

効果ダメージ

Rōmaji

Kōka Damēji

Tiếng Anh

Effect damage

Thiệt hại Hiệu Ứng là bất kỳ thiệt hại không phải do chiến đấu (với ngoại lệ là "Gravekeeper's Vassal") hoặc bị giảm mất. Ví dụ một số lá bài gây thiệt hại kĩ năng là "Poison Mummy", "Ookazi", "Ancient Gear Gadjiltron Dragon (Nếu "Yellow" hoặc "Red Gadget" được dùng Hi sinh) và "Ceasefire".

Phí không đươc coi là thiệt hại kĩ năng, chẳng hạn với các lá bài như "Injection Fairy Lily" và "Dimension Fusion". Thiệt hại từ Bài Quái thú với kĩ năng "Xuyên phá" được coi như Thiệt hại Giao chiến. Từ khóa để tìm kiếm các lá bài mà gây thiệt hại kĩ năng là "Gây thiệt hại" và "Thiệt hại Trực tiếp". Nếu nó gọi là "Trả", nó là "Phí". Ví dụ, các quái thú "Archfiend" không gây ra thiệt hại kĩ năng cho người sử dụng chúng, nhưng thay vào đó là giảm Điểm Gốc của họ như phí.

Một số lá bài có khả năng giảm Điểm Gốc của người chơi mà không cần gây thiệt hại giao chiến/kĩ năng. Ví dụ chủ yếu là "Destiny HERO - Dogma" và "Life Equalizer". Các lá bài có thể đặc biệt gây khó chịu vì chúng không bị ảnh hưởng bởi các lá bài như "Cyber Kirin" và "Rainbow Life", hoặc như các lá bài cụ thể đối phó với thiệt hại kĩ năng.

Một số lá bài mà thiết kế đặc biệt để đối phó với Thiệt hại Trực tiếp là "Barrel Behind the Door" và "Trap of Board Eraser". Bạn có thể kết hợp chúng với các lá bài mà đối phó với Thiệt hại Đốt Điểm cho bạn như "Granadora" và thay vào đó phản lại cho đối thủ của bạn như thiệt hại hoặc như một hiệu ứng khó chịu. Tuy nhiên, hãy chắc chắn để ghi nhớ phân biệt giữa "Thiệt hại" và "Mất Điểm Gốc" khi đối phó với các lá bài ("The Immortal of Thunder", ví dụ, gây Mất Điểm Gốc, không phải Thiệt Hại, vì thế bạn không thể kết hợp nó với "Barrel Behind the Door").

Advertisement