FANDOM


Thiệt hại Trực tiếp(Direct Damage) là một thuật ngữ cũ được dùng trong các nội dung lá bài cũ. Nó có thể đề cập đến cả hai điều sau, tùy thuộc vào hoàn cảnh:

Các phiên bản mới của lá bài sử dụng thuật ngữ Thiệt hại Trực tiếp đã nhận được bản đính chính để thay đổi một trong hai điều trên.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.