Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Thiệt hại Chiến đấu (Battle Damage) : Là thiệt hại gây ra bởi sự chiến đấu giữa 2 Quái thú (Monster). (tr 28 Rulebook). Phân biệt với Thiệt hại Hiệu ứng (Effect Damage).
Ngoài Thiệt hại Chiến đấu bình thường, còn có 1 số loại sau cũng là Thiệt hại Chiến đấu:
- Thiệt hại Trực tiếp (Direct Damage): Thiệt hại tạo ra bởi Tấn công Trực tiếp (Direct Attack), tức là khi người chơi tấn công trực tiếp vào Điểm Gốc (Life Points) của đối phương.
- Thiệt hại Phản hồi (Deflect Damage): Khi 1 quái thú tấn công vào 1 quái thú của đối phương, mà ATK của quái đang tấn công nhỏ hơn DEF của quái đang phòng thủ. Khi đó, bên tấn công sẽ bị trừ điểm vào Điểm Gốc dựa vào mức chênh lệch.

Advertisement