Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Thiệt hại

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

ダメージ

Rōmaji

Damēji

Tiếng Anh

damage

Thiệt hại/Damage (Japanese: ダメージ Damēji) là một loại của việc giảm trừ Điểm Gốc. Có hai loại thiệt hại, thiệt hại chiến đấuthiệt hại hiệu ứng.

Trả Điểm Gốc không phải là thiệt hại, vì vậy các lá bài như "Wall of Revealing Light", "Final Countdown" và "Premature Burial" không thể làm phí đã trả của họ gián tiếp chuyển hướng bằng các lá bài như "Barrel Behind the Door" hoặc bị vô hiệu bởi "Des Wombat".

Thiệt hại Chiến đấu

Thiệt hại chiến đấu là thiệt hại gây ra do chiến đấu. Thiệt hại gây ra do đòn tấn công xuyên giáp cũng được xem là thiệt hại chiến đấu.

Thiệt hại Hiệu ứng

Thiệt hại hiệu ứng là bất kỳ thiệt hại nào gây ra không qua chiến đấu (với ngoại lệ là "Gravekeeper's Vassal").

Xem thêm

Advertisement