The Wicked Dreadroot
  • Nhật: THE DEVILS DREAD-ROOT
  • Romaji: Za Debirusu Doreddorūto
  • Việt: Tà Thần Dread-Root
Khác:
The Devils Dread-Root
Cấp sao

10 ★★★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

4000 / 4000

Loại Hiệu ứng

Yêu cầu 3 Vật tế để Triệu hồi Thường/Úp. Đối thủ không thể Hi sinh lá này. Quyền điều khiển của lá này không thể thay đổi. Miễn nhiễm với hiệu ứng Phép/Bẫy mà sắp khiến lá này rời sân. Miễn nhiễm với hiệu ứng quái thú, trừ với các quái thú cùng Phân Bậc Thần Thánh hoặc cao hơn. Khi lá này bị chọn mục tiêu bởi quái thú mà Phân Bậc Thần Thánh thấp hơn, bạn có thể phủ nhận tấn công. Một lần trong lượt, trong Giai đoạn Kết thúc, nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt: Đưa lá này về nơi trước khi nó được Triệu hồi Đặc biệt. Các hiệu ứng bài khác chỉ ảnh hưởng đến lá này trong 1 lượt. Lá này có Phân Bậc Thần Thánh là 1. Chia đôi CÔNGTHỦ của tất cả quái thú trên sân, trừ lá này.


Nguồn Viz Media: This card cannot be Special Summoned. This card cannot be Normal Summoned or Set except by Tributing 3 monsters. Halve the ATK and DEF all monsters on the field, except this card.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh The Wicked Dreadroot Fear dominates the whole field. Both attack and defense points of all the monsters will halve.
Nhật Fear dominates the whole field. Both attack and defense points of all the monsters will halve.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.