FANDOM


The Warrior Returning Alive
(せん)()(せい)(かん)
TheWarriorReturningAlive-SR02-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Binh Tái Thế
 Tên Nhật (Kana)
せん
しの
せい
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
の生
せい
かん
 Tên Nhật (rōmaji) Senshi no Seikan
 Tên Hàn 전사의 생환
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 95281259
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.