Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
The True Light
(しん)(ひかり)
 Tên Việt Chân Quang
 Tên Nhật (Kana)
しんの
ひかり
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の光
ひかり
 Tên Nhật (rōmaji) Shin no Hikari
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement