FANDOM


The Tripper Mercury
The tripping MERCURY(ザ・トリッピング・マーキュリー)
TheTripperMercury-DRL3-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
The tripping MERCURY
ザ・トリッピング・マーキュリー
 Tên Nhật (Chuẩn) The tripping MERCURY
ザ・トリッピング・マーキュリー
 Tên Nhật (rōmaji) Za Torippingu Mākyurī
 Tên Nhật (Dịch) The Tripping Mercury
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 03912064
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.