FANDOM


The Thing in the Crater
()(こう)(ひそ)(もの)
TheThingintheCrater-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Sinh Vật trong Miệng Núi Lửa
 Tên Nhật (Kana)
こうに
ひそむ
もの
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
に潜
ひそ
む者
もの
 Tên Nhật (rōmaji) Kakō ni Hisomu mono
 Tên Hàn 분화구에 숨은 자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Pyro / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1200
 Mã số 78243409
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.