FANDOM


The Six Samurai - Kamon
(ろく)()(しゅう)-カモン
TheSixSamuraiKamon-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Lục Kiếm Sư - Kamon
 Tên Nhật (Kana)
ろく
しゅう-カモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
しゅう
-カモン
 Tên Nhật (rōmaji) Roku Bushū - Kamon
 Tên Nhật (Dịch) Six Warmen - Kamon
 Tên Hàn 여섯 무사-카몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1000
 Mã số 90397998
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.