The Seven Spirit Gates Unleashed
七精(しちせい)解門(かいもん)
 Tên Việt Thất Hồn Môn Khai Mở
 Tên Nhật (Kana)
七精
しちせいの
解門
かいもん
 Tên Nhật (Chuẩn) 七精
しちせい
の解門
かいもん
 Tên Nhật (rōmaji) Shichisei no Kaimon
 Loại bài Bài Phép Phép.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.