FANDOM




The Secret Forces là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG).

Đặc trưng

Phân tích

Có 5 lá bài mỗi gói, 4 Super Rares và 1 Secret Rare. Set này chứa 60 lá bài, bao gồm:

  • 20 Secret Rares
  • 40 Super Rares

Thư viện

Danh sách

Set number Name Rarity Category
THSF-EN001 Mayosenju Daibak Secret Rare Pendulum Monster
THSF-EN002 Yosenju Misak Secret Rare Effect Monster
THSF-EN003 Yosenju Kama 1 Secret Rare Effect Monster
THSF-EN004 Yosenju Kama 2 Secret Rare Effect Monster
THSF-EN005 Yosenju Kama 3 Secret Rare Effect Monster
THSF-EN006 Yosenju Shinchu L Super Rare Pendulum Monster
THSF-EN007 Yosenju Shinchu R Super Rare Pendulum Monster
THSF-EN008 Yosen Training Grounds Super Rare Continuous Spell Card
THSF-EN009 Yosenjus' Secret Move Super Rare Counter Trap Card
THSF-EN010 Shurit, Strategist of the Nekroz Super Rare Effect Monster
THSF-EN011 Great Sorcerer of the Nekroz Super Rare Effect Monster
THSF-EN012 Exa, Enforcer of the Nekroz Super Rare Effect Monster
THSF-EN013 Nekroz of Clausolas Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN014 Nekroz of Brionac Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN015 Nekroz of Trishula Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN016 Nekroz of Unicore Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN017 Nekroz of Valkyrus Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN018 Nekroz of Catastor Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN019 Nekroz of Decisive Armor Secret Rare Ritual Monster
THSF-EN020 Nekroz Mirror Secret Rare Ritual Spell Card
THSF-EN021 Nekroz Kaleidoscope Secret Rare Ritual Spell Card
THSF-EN022 Ritual Beast Tamer Lara Secret Rare Effect Monster
THSF-EN023 Ritual Beast Tamer Elder Secret Rare Effect Monster
THSF-EN024 Ritual Beast Tamer Wen Secret Rare Effect Monster
THSF-EN025 Spiritual Beast Apelio Super Rare Effect Monster
THSF-EN026 Spiritual Beast Pettlephin Super Rare Effect Monster
THSF-EN027 Spiritual Beast Cannahawk Super Rare Effect Monster
THSF-EN028 Ritual Beast Ulti-Apelio Secret Rare Fusion Monster
THSF-EN029 Ritual Beast Ulti-Pettlephin Secret Rare Fusion Monster
THSF-EN030 Ritual Beast Ulti-Cannahawk Secret Rare Fusion Monster
THSF-EN031 Ritual Beast's Bond Super Rare Quick-Play Spell Card
THSF-EN032 Ritual Beast Steeds Super Rare Normal Trap Card
THSF-EN033 Manju of the Ten Thousand Hands Super Rare Effect Monster
THSF-EN034 Necro Gardna Super Rare Effect Monster
THSF-EN035 Armageddon Knight Super Rare Effect Monster
THSF-EN036 Djinn Releaser of Rituals Super Rare Effect Monster
THSF-EN037 Djinn Presider of Rituals Super Rare Effect Monster
THSF-EN038 Djinn Cursenchanter of Rituals Super Rare Effect Monster
THSF-EN039 Djinn Prognosticator of Rituals Super Rare Effect Monster
THSF-EN040 Djinn Disserere of Rituals Super Rare Effect Monster
THSF-EN041 Gishki Chain Super Rare Effect Monster
THSF-EN042 Gishki Shadow Super Rare Effect Monster
THSF-EN043 Gishki Noellia Super Rare Effect Monster
THSF-EN044 Cardcar D Super Rare Effect Monster
THSF-EN045 Gishki Vision Super Rare Effect Monster
THSF-EN046 Altitude Knight Super Rare Effect Monster
THSF-EN047 Abyss Dweller Super Rare Xyz Monster
THSF-EN048 Soul Release Super Rare Normal Spell Card
THSF-EN049 Soul Absorption Super Rare Continuous Spell Card
THSF-EN050 Ritual Weapon Super Rare Equip Spell Card
THSF-EN051 Burial from a Different Dimension Super Rare Quick-Play Spell Card
THSF-EN052 Advanced Ritual Art Super Rare Ritual Spell Card
THSF-EN053 Preparation of Rites Super Rare Normal Spell Card
THSF-EN054 Ascending Soul Super Rare Continuous Spell Card
THSF-EN055 Ritual Cage Super Rare Continuous Spell Card
THSF-EN056 Divine Wind of Mist Valley Super Rare Field Spell Card
THSF-EN057 Fire Formation - Tenki Super Rare Continuous Spell Card
THSF-EN058 Royal Decree Super Rare Continuous Trap Card
THSF-EN059 Vanity's Emptiness Super Rare Continuous Trap Card
THSF-EN060 Aquamirror Cycle Super Rare Normal Trap Card

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.