The Phantom Knights of Tomb Shield
幻影騎士団(ファントム・ナイツ)トゥーム・シールド
ThePhantomKnightsofTombShield-PGL3-EN-GScR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
幻影騎士団
ファントム・ナイツトゥーム・シールド
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影騎士団
ファントム・ナイツ
トゥーム・シールド
 Tên Nhật (rōmaji) Fantomu Naitsu Tūmu Shīrudo
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Knights Tomb Shield
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 51606429
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.