FANDOM


The Phantom Knights of Shadow Veil
幻影騎士団(ファントム・ナイツ)シャドーベイル
ThePhantomKnightsofShadowVeil-SP15-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
幻影騎士団
ファントム・ナイツシャドーベイル
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影騎士団
ファントム・ナイツ
シャドーベイル
 Tên Nhật (rōmaji) Fantomu Naitsu Shadōbeiru
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Knights Shadow Veil
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 77462146
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.