FANDOM


The Phantom Knights of Shade Brigandine
幻影騎士団(ファントム・ナイツ)シェード・ブリガンダイン
ThePhantomKnightsofShadeBrigandine-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
幻影騎士団
ファントム・ナイツシェード・ブリガンダイン
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影騎士団
ファントム・ナイツ
シェード・ブリガンダイン
 Tên Nhật (rōmaji) Fantomu Naitsu Shēdo Burigandain
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Knights Shade Brigandine
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 98827725
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.