FANDOM


The Phantom Knights of Dark Gauntlets
幻影騎士団(ファントム・ナイツ)ダーク・ガントレット
ThePhantomKnightsofDarkGauntlets-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
幻影騎士団
ファントム・ナイツダーク・ガントレット
 Tên Nhật (Chuẩn) 幻影騎士団
ファントム・ナイツ
ダーク・ガントレット
 Tên Nhật (rōmaji) Fantomu Naitsu Dāku Gantoretto
 Tên Nhật (Dịch) Phantom Knights Dark Gauntlet
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 24212820
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.