FANDOM


The Phantom Knights' Rank-Up-Magic Launch
RUM(ランクアップマジック)幻影騎士団(ファントム・ナイツ)ラウンチ
ThePhantomKnightsRankUpMagicLaunch-MP17-EN-SR-1E
 Tên Việt Nâng Hạng Pháp Phóng Thích Bóng Ma Kỵ Sĩ
 Tên Nhật (Kana)
RUM
ランクアップマジック-
幻影騎士団
ファントム・ナイツラウンチ
 Tên Nhật (Chuẩn) RUM
ランクアップマジック
-幻影騎士団
ファントム・ナイツ
ラウンチ
 Tên Nhật (rōmaji) Rankuappu Majikku - Fantomu Naitsu Raunchi
 Tên Nhật (Dịch) Rank-Up-Magic Phantom Knights Launch
 Tên Hàn RUM(랭크 업 매직)-팬텀 나이츠 라운치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 03298689
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.