FANDOM


The Monarchs Awaken
(てい)(おう)(とう)()
TheMonarchsAwaken-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の凍
とう
 Tên Hàn 제왕의 동지
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 26822796
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.