FANDOMThe Ice-Bound God
 • Nhật:
  かみ
  の氷
  ひょう
  けつ
 • Kana:
  かみの
  ひょう
  けつ
 • Romaji: Kami no Hyōketsu
 • Việt: Freezing of God
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Khi hai hoặc nhiều quái thú THỦY có mặt, vô hiệu hiệu ứng của quái thú đối phương.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh The Ice-Bound God When two or more water monsters are present, negate the effect of your opponent's monster.
Nhật 水属性モンスターが2体以上いる時、相手モンスターの効果無効にする

Hình ảnh khác