FANDOM


The Grand Spellbook Tower
()(どう)(しょ)(いん) ラメイソン
TheGrandSpellbookTower
Nhóm liên quan Spellbook
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 33981008
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào Lượt Chờ của bạn, nếu bạn có quái thú Loại-Spellcaster trên sân hoặc trong Mộ bài của bạn: Bạn có thể trả lại 1 Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài về giữa Bộ bài của bạn, trừ "The Grand Spellbook Tower", sau đó rút 1 lá bài. Khi lá này bị huỷ bởi bài của đối phương và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại-Spellcaster từ tay hoặc từ Bộ bài của bạn với Cấp sao bằng hoặc thấp hơn số lượng Bài Phép "Spellbook" trong Mộ bài của bạn.
English Description
Once per turn, during your Standby Phase, if you have a Spellcaster-Type monster on your side of the field or in your Graveyard: You can return 1 "Spellbook" Spell Card from your Graveyard to the bottom of your Deck, except "The Grand Spellbook Tower", then draw 1 card. When this card is destroyed by your opponent's card and sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 Spellcaster-Type monster from your hand or Deck whose Level is less than or equal to the number of "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.