The Golden Apples
フリッグのリンゴ
TheGoldenApples-LEDU-EN-C-1E.png
 Tên Việt Trái Táo của Frigg
 Tên Nhật フリッグのリンゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Furiggu no Ringo
 Tên Nhật (Dịch) Apple of Frigg
 Tên Hàn 프릿그의 사과
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 42671151
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.