FANDOM


The Forceful Sentry
(ごう)(いん)(ばん)(へい)
 Tên Nhật (Kana)
ごう
いんな
ばん
へい
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
いん
な番
ばん
へい
 Tên Hàn 강인한 파수병
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42829885
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.