The First Monarch
()(げん)(てい)(おう)
TheFirstMonarch-SR01-EN-C-1E.png
 Tên Việt Đế Vương Đầu Tiên
 Tên Nhật (Kana)
げんの
てい
おう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
の帝
てい
おう
 Tên Nhật (rōmaji) Shigen no Teiō
 Tên Hàn 시원의 제왕
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Duy trì Continuous.svg
 Mã số 08522996
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.