FANDOM


The Eye of Timaeus
ティマイオスの(まなこ)
TheEyeofTimaeus-DRL3-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) ティマイオスの
まなこ
 Tên Nhật (Chuẩn) ティマイオスの眼
まなこ
 Tên Nhật (rōmaji) Timaiosu no Manako
 Tên Hàn 티마이오스의 눈
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 01784686
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.