FANDOM


The Dark - Hex-Sealed Fusion
(ゆう)(ごう)(じゅ)(いん)(せい)(ぶつ)(やみ)
TheDarkHexSealedFusion-LCYW-EN-C-1E
 Tên Việt Thực Thể Lục Ấn - Hắc Ám
 Tên Nhật (Kana)
ゆう
ごう
じゅ
いん
せい
ぶつ-
やみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆう
ごう
じゅ
いん
せい
ぶつ
-闇
やみ
 Tên Nhật (rōmaji) Yūgō Juin Seibutsu - Yami
 Tên Nhật (Dịch) Fusion Seal Organism - Darkness
 Tên Hàn 융합주술봉인생물-어둠
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1600
 Mã số 52101615
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.