FANDOM


The Claw of Hermos
ヘルモスの(つめ)
TheClawofHermos-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) ヘルモスの
つめ
 Tên Nhật (Chuẩn) ヘルモスの爪
つめ
 Tên Nhật (rōmaji) Herumosu no Tsume
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46232525
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.