FANDOM


Thế Công (Japanese: (こう)(げき)(ひょう)() Kōgeki Hyōji; trong anime Lồng tiếng-Anh: Attack Mode) là tư thế chiến đấu của một lá bài khi nó nằm mặt-ngửa, và được đặt theo Chiều dọc. Khi ở vị trí này, ATK sẽ được áp dụng khi chiến đấu, trừ khi có hiệu ứng bắt buộc áp dụng giá trị DEF thay thế.

Các quái thú ở Thế Công luôn nằm ở mặt-ngửa. Chỉ duy nhất một quái thú ở Thế Công mặt-úp được chấp nhận khi nó được đặt ở tư thế đó bởi hiệu ứng của "Darkness Approaches". Tuy nhiên, hầu hết các người chơi đều bỏ qua quy tắc này do họ luôn cho rằng quái thú luôn ở Thế Thủ mặt-úp khi gọi là Quái thú mặt-úp.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.