FANDOM


Đây là thư viện bài trong manga Yu-Gi-Oh! 5D's. Bài được liệt kê, theo thứ tự đầu tiên là loại bài và sau đó là sự xuất hiện.

Quái thú Thường

Quái thú Hiệu ứng

Quái thú Tế lễ

Quái thú Dung hợp

Quái thú Đồng bộ

Quái thú Đồng bộ Hắc ám

Bài Phép

Bài Bẫy

Quái thú Tokens

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.