FANDOM


Đây là thư viện bài của anime Yu-Gi-Oh! ARC-V. Bài được liệt kê, thoe thứ tự đầu tiên là loại bài và kế đến là lần xuất hiện.

Normal Monsters

In addition to Normal Monsters, this section also contains monsters who have no confirmed card effects.

Effect Monsters

Ritual Monsters

Pendulum Monsters