FANDOM


Đây là thư viện bài từ Duelist Kingdom arc của anime Yu-Gi-Oh!. Bài được liệt kê ở đây, theo thứ tự đầu tiên là loại bài và kế đến là lần xuất hiện.

Quái thú Thường

Quái thú Hiệu ứng

Quái thú Tế lễ

Quái thú Dung hợp

Phi-Thực

Bài Phép

Bài Bẫy

Ngoài-game

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.