Tháo trang bị

Tháo trang bị

Tiếng Anh

Unequip

Việc tháo trang bị là việc Triệu hồi Đặc biệt một lá Bài Quái thú mà hiện đang được xem là Bài Trang bị từ Vùng Bài Phép & Bẫy lên Vùng Bài Quái thú.

Tháo trang bị quái thú rồi Triệu hồi Đặc biệt lên phần sân của người chơi đã dùng hiệu ứng tháo trang bị quái thú.

Tất cả Quái thú Union và một số lá bài có hiệu ứng tương tự có thể tháo trang bị chính chúng từ quái thú được trang bị nếu chúng không dùng chính hiệu ứng của chúng để trang bị chính chúng cho một quái thú trong cùng một lượt. "Formation Union" và "Combination Attack" cả hai đều có thể tháo trang bị Quái thú Union.

Khi một quái thú với hiệu ứng giúp tháo trang bị chính nó được trang bị cho một quái thú, nó có thể tháo trang bị chính nó kể cả nếu nó không được trang bị bởi chính hiệu ứng của nó, trừ khi có quy định khác (vd. "Union Rider").

Ví dụ

ArmoryArm-DP08-EN-UR-1E.png


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.