FANDOM

Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.294 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.354 lá bài Đã dịch và 942 lá bài Chưa dịch.
  • 2.024 lá bài Anime và 468 lá bài Manga.
    • 1.969 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 354 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.051 1.296 405 366 382 1.009 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
99 198 121 1 169 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
450 263 442 36 113 536 130
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
92 72 89 135 33 437 77
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
613 176 53 100

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.