FANDOM

Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.531 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.623 lá bài Đã dịch và 910 lá bài Chưa dịch.
  • 2.110 lá bài Anime và 475 lá bài Manga.
    • 2.054 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 361 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.069 1.349 422 379 396 1.031 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
101 200 128 1 186 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
476 263 456 39 116 544 131
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
92 73 90 135 34 440 79
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
622 185 65 101

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.