FANDOM

Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.388 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.462 lá bài Đã dịch và 928 lá bài Chưa dịch.
  • 2.058 lá bài Anime và 470 lá bài Manga.
    • 2.002 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 356 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.058 1.320 413 371 391 1.019 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
100 199 122 1 185 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
462 263 445 36 115 539 131
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
92 72 90 135 34 438 77
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
616 181 65 100

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.