FANDOM

Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.503 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.592 lá bài Đã dịch và 913 lá bài Chưa dịch.
  • 2.088 lá bài Anime và 475 lá bài Manga.
    • 2.032 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 361 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.069 1.343 420 379 395 1.029 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
101 199 128 1 186 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
474 263 456 39 116 544 131
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
92 72 90 135 34 440 79
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
619 181 65 101

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.