Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.718 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.835 lá bài Đã dịch và 885 lá bài Chưa dịch.
  • 2.161 lá bài Anime và 480 lá bài Manga.
    • 2.105 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 366 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.095 1.375 434 382 398 1.041 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
101 203 130 1 190 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
491 271 466 39 116 547 133
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
93 73 90 136 34 442 79
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
631 186 66 101

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.