Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.632 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.734 lá bài Đã dịch và 900 lá bài Chưa dịch.
  • 2.140 lá bài Anime và 476 lá bài Manga.
    • 2.084 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 362 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.083 1.362 428 381 396 1.037 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
101 202 130 1 188 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
487 271 462 39 116 544 133
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
93 73 90 135 34 441 79
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
625 185 65 101

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.