FANDOM

Tổng kết Bài đã có trên Wiki

  • 5.403 lá bài TCG/OCG. Bao gồm:
    • 4.479 lá bài Đã dịch và 926 lá bài Chưa dịch.
  • 2.065 lá bài Anime và 471 lá bài Manga.
    • 2.009 lá bài Anime đã dịch và 28 lá bài Anime chưa dịch.
    • 357 lá bài Manga đã dịch và 29 lá bài Manga chưa dịch.

Chi tiết

Hệ

QUANG ÁM PHONG THỦY HỎA THỔ THẦN
1.061 1.324 414 371 394 1.019 0

Loại

Thủy Sinh Thú Thú-Binh Thần Sáng Tạo Mạng Ảo Khủng Long Thần-Thú
100 199 126 1 185 75 5
Rồng Tiên Ma Quỷ Côn Trùng Máy Móc Thực Vật
467 263 447 36 115 539 131
Tâm Linh Viêm Bò Sát Đất Đá Hải Quái Thuật Sĩ Lôi
92 72 90 135 34 438 77
Chiến Binh Dực Thú Huyễn Thú Thi Quỷ
616 181 65 100

Chữ ký

Huykaiba@ (tường / email) hh:mm, ngày dd tháng mm năm yyyy (UTC)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.