FANDOM


Terminal World NEXT
端末世界(ターミナルワールド)NEXT(ネクスト)
TerminalWorldNEXT-RATE-EN-SP-1E
 Tên Nhật (Kana)
端末世界
ターミナルワールド
NEXT
ネクスト
 Tên Nhật (Chuẩn) 端末世界
ターミナルワールド
NEXT
ネクスト
 Tên Nhật (rōmaji) Tāminaru Wārudo Nekusuto
 Tên Hàn 터미널 월드 NEXT
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 48605591
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.