FANDOM


Terminal World
端末世界(ターミナルワールド)
TerminalWorld-STOR-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
端末世界
ターミナルワールド
 Tên Nhật (Chuẩn) 端末世界
ターミナルワールド
 Tên Nhật (rōmaji) Tāminaru Wārudo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 54631834
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.