FANDOM


Tenyi Spirit - Sahasrara
(てん)()(りゅう)-サハスラーラ
TenyiSpiritSahasrara-LVP3-JP-OP
 Tên Việt Long Quyền Sư Hồn - Mao Thể
 Tên Nhật (Kana)
てん
りゅう-サハスラーラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
りゅう
-サハスラーラ
 Tên Nhật (rōmaji) Ten'iryū - Sahasurāra
 Tên Nhật (Dịch) Tenyi Dragon - Sahasrara
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ QUANG QUANG
 Loại Wyrm / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trên-Phải LM-TopRight, Dưới-Phải LM-BottomRight, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 3000 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.