FANDOM


Tenacity of the Monarchs
(てい)(おう)(しん)(えん)
TenacityoftheMonarchs-SECE-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
てい
おうの
しん
えん
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
おう
の深
しん
えん
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 33609262
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.