FANDOM


Temple of the Six
(ろく)()(いん)
TempleoftheSix-SDWA-EN-C-1E
 Tên Việt Ngôi Đền của Lục Hùng
 Tên Nhật (Kana)
ろく
いん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ろく
いん
 Tên Nhật (rōmaji) Rokubuin
 Tên Nhật (Dịch) Temple of the Brave Six
 Tên Hàn 여섯 무의 사원
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 53819808
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.