FANDOM


Temperance of Prophecy
魔導召喚士 テンペル
TemperanceofProphecy
Nhóm liên quan SpellbookProphecy
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Spellcaster/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 87608852
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn, nếu bạn đã kích hoạt Bài Phép "Spellbook" trước đó trong lượt này: Bạn có thể Hi sinh lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú QUANG hoặc ÁM Loại-Spellcaster Cấp 5 sao trở lên từ Bộ bài của bạn. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 5 sao trở lên khác trong lượt mà bạn đã kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
During your Main Phase, if you have activated a "Spellbook" Spell Card previously this turn: You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 5 or higher LIGHT or DARK Spellcaster-Type monster from your Deck. You cannot Special Summon another Level 5 or higher monster during the turn you activate this effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.