"tellaknight" (テラナイト teranaito) (một từ ghép của các từ "(s)tella(r)"/"(s)atella" và "knight") là một archetype của quái thú QUANG Loại-Warrior được giới thiệu trong Booster Pack "The Duelist Advent". Chúng thường tập trung chủ yếu vào khả năng triệu hồi nhanh chóng và dễ dàng các quái thú thuộc archetype của chúng và hiệu ứng của chúng thường được kích hoạt ngay cả khi chúng được Triệu hồi Thường (Normal Summon), Triệu hồi Đặc biệt (Special Summon) hay Triệu hồi Lật mặt (Flip Summon).

Cho đến nay, các thành viên trong archetype này đều có Cấp sao(Level) và Hạng sao(Rank) là 4.

"Satellaknight Altair" và "Satellaknight Vega" trong artwork của "Starcrossed Satellaknights"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.