"tellarknight" (テラナイト teranaito) (một từ ghép của các từ "(s)tella(r)"/"(s)atella" và "knight") là một archetype của quái thú QUANG Loại-Warrior được giới thiệu trong "Duelist Alliance".
Chúng thường tập trung chủ yếu vào khả năng triệu hồi nhanh chóng và dễ dàng các quái thú thuộc archetype của chúng và hiệu ứng của chúng thường được kích hoạt ngay cả khi chúng được Triệu hồi Thường (Normal Summon), Triệu hồi Đặc biệt (Special Summon) hay Triệu hồi Lật mặt (Flip Summon).

Cho đến nay, các thành viên trong archetype này đều có Cấp sao(Level) và Hạng sao(Rank) là 4, ngoại trừ Stellarknight Constellar Diamond có Hạng sao là 5.

"Satellarknight Altair" và "Satellarknight Vega" trong artwork của "Starcrossed Satellarknights"

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.