FANDOM


Telekinetic Charging Cell
(ねん)(どう)(ぞう)(ぷく)(そう)()
TelekineticChargingCell-TDGS-EN-R-1E
 Tên Việt Thấu Tâm Chuyển Thể
 Tên Nhật (Kana)
ねん
どう
ぞう
ぷく
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ねん
どう
ぞう
ぷく
そう
 Tên Nhật (rōmaji) Nendō Zōfuku Sōchi
 Tên Hàn 염동 증식 장치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 68392533
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.