FANDOM


Tay

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

()(ふだ)

Nhật (furigana)

てふだ

Nhật (kanji)

手札

Rōmaji

Tefuda

Tiếng Anh

hand

Hand

Hình ảnh các lá bài trên tay trong series anime thứ 2.

Tay của người chơi (Japanese: ()(ふだ) Tefuda) đề cập đến các lá bài mà mỗi người chơi đang cầm nhưng chưa sử dụng trong cuộc chơi. Chúng có thể được rút ra vào Giai đoạn Rút bài hay thông qua hiệu ứng bài. Như tên tựa đã nêu, những lá bài này mỗi người chơi cầm trên tay của họ. Và từ đó, họ có thể Triệu hồi Thường, Úp Bài Quái thú, Úp Bài Bẫy hay là Úp hoặc kích hoạt Bài Phép.

Bất kỳ lá bài nào bạn rút được đều lấy lên tay bạn. Thường thì Giới hạn bài trên tay là 6, vì thế vào Giai đoạn Kết thúc của bạn nếu bạn có hơn 6 lá bài trên tay, thì bạn phải vứt bỏ bài cho đến khi bạn còn lại 6 lá bài. Một số lá bài có thể làm tăng giới hạn bài trên tay, trong khi số khác lại có thể làm giảm nó.

Một số hiệu ứng bài có thể tương tác với các lá bài trên tay người chơi. Ví dụ như, "Spirit Reaper" có thể vứt bỏ 1 lá bài trên tay đối phương như một phần hiệu ứng của nó, và "Exchange" cho phép bạn được trao đổi 1 lá bài từ tay bạn với 1 lá bài từ tay đối phương. Nhiều hiệu ứng có chi phí yêu cầu phải vứt bỏ một (số)lá bài từ tay bạn, như là "Raigeki Break", và nếu bạn không có đủ bài trên tay để trả chi phí đó thì bạn không thể kích hoạt những hiệu ứng như thế này.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.