Taotie, Shadow of the Yang Zing
()(りゅう)(せい)-トウテツ
TaotieShadowoftheYangZing-NECH-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
りゅう
せい-トウテツ
 Tên Nhật (Chuẩn)
りゅう
せい
-トウテツ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 0
 Mã số 99946920
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.