FANDOM


Talkback Lancer
トークバック・ランサー
TalkbackLancer-SD34-JP-NPR
 Tên Việt Lập Luận Thương Binh
 Tên Nhật トークバック・ランサー
 Tên Nhật (rōmaji) Tōkubakku Ransā
 Tên Hàn 토크백 랜서
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1200 / 1
 Mã số 96380700
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.